Stanovy súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vyhraj šatku na nosenie dieťatka

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Bamastav s.r.o.
  Sibírska 13        
  IČO: 36788571
  DIČ: SK 2022397861
  Zapísaný v registri: OS Bratislava 1, vložka číslo 46346/B
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 20.04.2022 do 2.05.2022.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy Bamastav s.r.o.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti.
  2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti.
  3. Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci iba raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zaraďovať do žrebovania.
  4. Celkový počet výhercov súťaže je 1 (slovom jeden). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 3.05.2022 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je (špecifikovať výhru v súťaži, v prípade, ak podlieha výhra daňovej povinnosti, je vhodné uviesť, kto túto povinnosť znáša). Cena – šatka Hoppediz Miami veľkosť 6 v hodnote 37,20 eur
 6.  Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených. Výherca bude vygenerovaný cez generátor náhodných čísel.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook stránke Primame.sk.
Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na soc. sieti. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

 1. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 1. Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
 2. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhru, pri zachovaní hodnoty ceny.

   


V Bratislave, dňa 8.04.2022

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.